สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

18-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ปขมท. จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความเติบโตในสายงานวิชาชีพของตนเอง และเป็นการสร้างเครือข่ายของบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคมกริช ชนะศรี ประธานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวรายงานโดย นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ประธานเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 66 คน