สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ประชุมหารือเรื่องการนำนักศึกษาไทยไปทัศนศึกษา ณ Yunnan Normal University

8-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมการประชุมกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการนำนักศึกษาไทยไปทัศนศึกษา ณ Yunnan Normal University