สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ปรึกษาแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการบริการวิชาการและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

26-มิถุนายน-2563
uniserv cmu

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และบุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบและเยี่ยมคารวะร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอคำปรึกษาแนวทางการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการบริการวิชาการและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านระเบียบและข้อกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องออกสู่ชุมชน ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่