สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวประจำปี 2562

1-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

สำนักงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวประจำปี 2562 โดยมีนางอรกานต์ ไชยยา เลขานุการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 อาคาร กรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่