สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

พิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” รุ่นที่ 2

30-กันยายน-2563
uniserv cmu

วันที่ 26 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร หลักสูตร “กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” รุ่นที่ 2 ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานจัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซิเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิยาลัยเชียงใหม่