สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

มอบหน้ากากอนามัย จาก Chengdu Aeronautic Polytechnic เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี คุณวรลักษณ์ สุธีรวรรธนา ผู้อำนวยการ

กองวิเทศสัมพันธ์ รับมอบหน้ากากอนามัย จาก Chengdu Aeronautic Polytechnic เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและคณะ เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้