สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1

22-กรกฏาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มช. โดยเลขานุการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมศิวลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือด้านบริการวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด แนวทางพัฒนาวิชาการเพื่อเชื่อมโยงความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  ผ่านกลไกและเครื่องมือในลักษณะความร่วมมือแบบพหุภาคีภายใต้กลยุทธ์ 4P ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย