สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

อบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program)

9-กันยายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Upskills Certificate Program) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและเรียนรู้แนวทางใหม่ในการประเมินผลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ สามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมจากทั่วประเทศจำนวน 23 ท่าน ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในวันที่ 6 กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมในหัวข้อ People Development และ Employee Relations & Engagement วิทยากรโดย ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นทั้งนักบริหารและนักปฏิบัติมากกว่า 30 ปี และ คุณยุทธนา กล้าผจญ อดีตผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญบริหารงานทรัพยากรบุคคลดาวเด่น จากสมาคมการจัดการงานบุคคล แห่งประเทศไทยปี 2562