สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าเยี่ยมเยือนผู้บริหาร Tokyo Metropolitan University

3-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ เหรียญ หล่อวืมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และคณะ เข้าพบ Professor Masao Ayabe, PHD, Vice President / Executive Director of International Center และคณะบุคลากรของ Tokyo Metropolitan University เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ระหว่าง รศ.เหรียญ และ Prof. Masao ที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี และได้เจรจาเพื่อหาแนวทางร่วมมือทางวิชาการระหว่าง UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International Center of Tokyo Metropolitan University ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทหนึ่งของผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการในการเพิ่มพันธมิตรทางการศึกษาและการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่