สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เยียมชมการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

24-ตุลาคม-2562
uniserv cmu

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและบุคลากร เข้าเยียมชมการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และคุณดวงมณี วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับและนำเยียมชม
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวางแผนกิจกรรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2663