สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7

11-พฤศจิกายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เทคนิคการทำวิจัย การทำงานวิเคราะห์ การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีการฝึกทำวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวรายงานโดยนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท. สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน