สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์การผลิตผักไมโครกรีน (Microgreens)

18-พฤษภาคม-2563
uniserv cmu

                      ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด Content การฝึกอบรม Online รับ New Normal หลังวิกฤติไวรัสโคโรน่า COVID-19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดในประเทศไทย ส่งผลให้หน่วยงานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีช่องทางการเรียนการสอนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านระบบสารสนเทศและ
ช่องทางดิจิทัลที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสนับสนุนมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่ระบาดโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นได้
                       ดังนั้น สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม (USR)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์การผลิตผักไมโครกรีน (Microgreens) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์การผลิตผักไมโครกรีน
ผ่านระบบออนไลน์สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยการนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ต่อยอดสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์การผลิตผักไมโครกรีน (Microgreens) นี้
ท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.uniserv.cmu.ac.th) เร็วๆ นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942875