สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ข้าราชการท้องถิ่น

20-มกราคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับอาวุโส 
ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ จำนวน 79 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ 
วิทยากรโดย นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี  ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี 
ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.สุเมธ  แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อม
ที่จะก้าวขึ้นเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ
โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่