สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่”

23-ธันวาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ วิทยากรโดย 1)นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ 2)ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 3)ดร.พีรพล ไตรทศาวิทย์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 4)ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ 5)ดร.สุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมยึดมั่นในคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ โดยมีข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงานระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 60 คน