สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคนฯ

26-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคน และ เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับองค์กร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มช. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารตนเองและงาน เกิดความพร้อมในการนำศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความสำเร็จให้กับการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 25 ท่าน ซึ่งกิจกรรมวันที่ 23 พษภาคม 2562 เป็นกิจกรรมในหัวข้อ“การบริหารตนเอง ทัศนคติ และการพัฒนางาน” วิทยากรโดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ อ.ดร.ศันสนา สิริตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการสื่อสารองค์กร