สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่าง (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตั

19-สิงหาคม-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักสูตร เทคนิคการบริหารคนบนความแตกต่าง (บริหารคนต่างขั้ว ปรับตัวเข้าหากัน) ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักการบริหารคนในมิติของการเป็นนักบริหารทรัพยากรบุคคลและมิติของการเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
โดยในพิธีเปิดการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากทั่วประเทศจำนวน 22 ท่าน สำหรับวันที่ 15 สิงหาคม เป็นกิจกรรมในหัวข้อ การบริหารคนในยุค Disruptive World วิทยากรโดย อ.ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นอย่างดี