สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

30-กรกฏาคม-2563
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หลักสูตร New Normal & New HR Skill (พัฒนาทักษะงานบริหารทรัพยากรบุคคลยุค New Normal) ขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงที่ต้องดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงทีได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 คน