( ! ) Warning: include(news_date2.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005710520{main}( )..\news_th.php:0

( ! ) Warning: include() [<a href='function.include'>function.include</a>]: Failed opening 'news_date2.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\wamp\www\news_th.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005710520{main}( )..\news_th.php:0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund)

uniserv cmu

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างผู้ช่วยวิทยากรด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Training Program for Trainers: Provident Fund) โดยมีคุณปรีชญา บุญชุม, AFPT™ และคุณธนพัฒน์ ศรีสงค์ เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคารกรีน นิมมาน ซีเอ็มยูเรสซอเดนซ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่