สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563

6-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ พัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรม สู่การบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีสมาชิกสันนิบาตเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 100 ท่านเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งในวันนี้ ดร.กฤษฏิ์ กาญจนกิตติ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และทีมงานให้การต้อนรับ และมีดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ ประธานสันนิบาตเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ

ต่อจากนั้นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การสร้างเครือข่ายสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล ผู้ทรงคุณวุฒิขากมกาวิทยสลียเชียงใหม่เป็นผู้นำกิจกรรม

หลังจากนั้นได้นำสมาชิกชื่นชมดอกไม้สวยเมืองหนาว ณ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่ และนำชมถนนชิคสตรีท ก่อนกลับเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย