สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการอบรมหลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ

21-มิถุนายน-2562
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร หัวหน้างานกับการพัฒนาการบริหารงานประจำวันที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องการะเกด โรงแรมเลวิว เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารงานแก่หัวหน้างานให้พร้อมในด้านบทบาทภาวะผู้นำในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานและเป้าหมายอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา เสริมความมั่นใจในการมอบหมายงาน การติดตามงาน และการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สมัครในหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 27 ท่าน สำหรับวันที่ 13 มิถุนายน 2562 บรรยายในหัวข้อ "ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน" วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ สันติธีรากุล หัวหน้าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่