สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1

23-มกราคม-2563
uniserv cmu

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล รวมทั้งบางอำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และ อำเภอสะบ้าย้อย ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน รวมทั้งสร้างความเสียหายแก่สถานที่ราชการ ทำให้ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว เกิดความหวาดกลัว ความเครียด ต้องเผชิญสภาวะบีบคั้น ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อขวัญกำลังใจ และคุณภาพชีวิตเป็นอันมาก จึงสมควรที่จะจัดให้ข้าราชการได้พักและผ่อนคลายจากพื้นที่เป็นการชั่วคราว โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสภาวะดังกล่าว เพื่อบำรุงขวัญ กำลังใจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

โครงการ สปชต. รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) เข้าร่วมในโครงการจำนวน 100 คน