สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3

6-มีนาคม-2562
uniserv cmu

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อิมหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ร่วมกล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

โครงการ สปชต. รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีข้าราชการจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) เข้าร่วมในโครงการจำนวน 102 คน โดยในระหว่างการดำเนินโครงการมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก่ นายพิทยาธร จิตรประทักษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางสาวเมทินี สุกใส ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คอยรับผิดชอบดูแลผู้เข้ารับการอบรมตลอดโครงการด้วย