สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18-กุมภาพันธ์-2563
uniserv cmu

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องทองกวาว 1 ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา
โครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างวันที่ 12 - 18 กุมภาพันธ์ 2563 มีข้าราชการจาก 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี เข้าร่วมในโครงการจำนวน 100 คน โครงการนี้มี รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้แทนของสำนักงาน ก.พ. นางสาวรพีพร มณีพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการพลเรือน และ นางสาวมัชฌิมา แก้วพรหม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับผิดชอบดูแลผู้เข้าร่วมตลอดโครงการด้วย