สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562

26-พฤษภาคม-2562
uniserv cmu

ผู้แทนจากสำนักบริการวิชาการ ในฐานะศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.พิศํกดิ์ ชินชัย ที่ปรึกษาการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ปี 2562 เป็นประธานการประชุม จัดโดยโดยสำนักงาน ก.พ. ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร