สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

UNISERV CMU เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19 (คอร์สฟรี)

17-มิถุนายน-2563

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร “กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและทำความเข้าใจกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทราบถึงสิทธิแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเนื่องจากสถานประกอบการต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยน สภาพการจ้าง ลดค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รูปแบบการจ้างงาน  การหยุดกิจการชั่วคราว ตลอดจนการเลิกจ้างในปัจจุบัน รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญ ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น
- ปิดรับสมัคร -

ดาวน์โหลดไฟล์