สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)


ชื่องานวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน)
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธ
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ
ปีที่ทำวิจัย 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร

บทคัดย่อ

โครงการจ้างเหมารวบรวม จัดทำข้อมูล และแผนงานที่มีส่วนร่วม

เพื่อประกอบการจัดทำต้นฉบับแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเวียงกุมกาม

หน่วยงานสนับสนุน : สำนักศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาศึกษา : ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558

ที่ปรึกษา : -

คณะนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม    ปฐมธนพงศ์ อาจารย์ ดร.ศศิษยา    แสงผึ้ง

        นายธนกร    สมฤทธิ์  นายกฤษฎ์    กาญจนกิตติ  นางอรกานต์    ไชยยา

        นางสาวอุษา  ยาสิทธิ์ นางสาวสิริรัตน์    ชนะญาติ ฯลฯ

วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

2) เพื่อรวบรวมการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาเวียงกุมกามที่เท่าทันสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแนวทางการอนุรักษ์พัฒนาเวียงกุมกามในอนาคต  และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันต่อไป