สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการวิชาการ


ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942875
krith.k@cmu.ac.th

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
พนักงานปฏิบัติงาน รักษาการแทนหัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
นางสาวอุษา ยาสิทธิ์ิ
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานที่ปรึกษาและประเมินผล
053-94287
usa.yasid@cmu.ac.th
นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
sirirat.c@cmu.ac.th
นายมนตรี วงค์ใหม่
พนักงานปฏิบัติงาน
montree.w@cmu.ac.th
นายณัฐพงศ์ คำกลม
พนักงานปฏิบัติงาน
nuttapong.kh@cmu.ac.th
นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์
พนักงานปฏิบัติงาน