สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

ฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม


นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th

นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ
พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างานบริการห้องประชุมและบริการส่วนหน้า
053-942855
porntip.k@cmu.ac.th
นายประหยัด แผนคง
พนักงานปฏิบัติงาน
prayat.p@cmu.ac.th
นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
thunyanun.n@cmu.ac.th
นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวดวงฤทัย มะโนคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายทินกร วิชัยสิงห์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาววัณนิดา ทิศอุ่น
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า
พนักงานปฏิบัติงาน
jeerawat.ch@cmu.ac.th
นางสาวกัญญาลักษณ์ หมูคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวกฤติกา ชุมภูชนะภัย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางศิริกานต์ สารขาว
แม่บ้าน
นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก
พนักงานบริการทั่วไป
chaypen.p@cmu.ac.th
นางสมสาย ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
somsai.k@cmu.ac.th
นางสาวศรีวัน เรือนสืบ
พนักงานบริการทั่วไป
sriwan.r@cmu.ac.th
นางสาวน้ำอ้อย ต้นแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
namoil.t@cmu.ac.th
นายสนธิชัย สง่าเจริญไพรวัน
พนักงานบริการทั่วไป
นายศิวกร ศรีแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
นายวุฒิศักดิ์ ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
นายวุฒิชัย ควรอักษร
พนักงานบริการทั่วไป
นางจินตนา โคคล่อง
พนักงานบริการทั่วไป
นายบัญญัติ ชัยวงศ์
พนักงานบริการทั่วไป
นางสายสุนีย์ กันธะ
พนักงานบริการทั่วไป
นายจารุวัจน์ ติปยานนท์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายเจนณรงค์ บุญเรือง
พนักงานบริการทั่วไป
นางเนตรนภา ษมาชัยพรดี
พนักงานบริการทั่วไป