สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หลักสูตรการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม(รอบที่2) .PDF file ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการระบบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ดาวน์โหลด
อบรมภาษีที่ดิน ดาวน์โหลด
เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ดาวน์โหลด
หนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2563 ดาวน์โหลด