ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการพัฒนา ขีดความสามารถของชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ ฐานรากศูนย์ปฏิบัติการรวมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน(Regional operation Center, ROC)

View details »

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CMU KM Day ประจำปี 2559

View details »

การประชุมสัมมนาวิชา การล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่2 "ล้านนากับเพือนบ้าน"

View details »

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันมวยสากล สมัครเล่นชิงชนะเลิศ
กีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่  7

View details »

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหมจัดประชุมการจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและ
ทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง

View details »

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกร และนักพูดอย่างมืออาชีพ

View details »

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรม"โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน วิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสเต็มศึกษา ครั้งที่2

View details »

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ "พฤกศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต"

View details »

ภาควิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจจัดการอบรมในหัวข้อ Marketing Go

View details »

การประชุมเตรียมความพร้อมด้านอาหาร และสถานที่ "การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่7"

View details »

 

current page 1... << 2

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com