สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(University Academic 
Service Center : 
UNISERV CMU)

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร.053-942881-4  มือถือ 081-8826411
โทรสาร. 053-942890
E-mail: uniserv@cmu.ac.th  ;uniservhostel@hotmail.com