Download เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ  
 
 

แบบประเมินการปฏิบัติงานและการกรอกภาระงานขั้นต่ำ
-แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ(ทดลองปฏิบัติงาน).pdf
-แบบกำหนดภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายปฏิบัติการ.pdf
-แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรสายปฏิบัติการ.pdf
-แบบประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรสายปฏิบัติการ.pdf
-แบบฟอร์ม Job Description.xls

แบบฟอร์มการทำบัตรพนักงาน
-แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของข้าราชการ.pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เงินรายได้).pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ.pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ.pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรของลูกจ้างประจำ.pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการบำนาญ.pdf
-แบบฟอร์มทำบัตรลูกจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
-ฟอร์มทำบัตรประจำตัวพนักงาน.pdf

งานคลังและพัสดุ
-บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
-ใบสำคัญรับเงิน 
-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
-ใบเบิกหรือส่งคืน.docx   
-เอกสารประกอบการเบิกพัสดุ.pdf
-ใบคืนครุภัณฑ์.pdf
-ใบยืมครุภัณฑ์.pdf
-ใบเบิกครุภัณฑ์.pdf
-ใบเบิกวัสดุ.pdf
-แบบคาดการณ์ค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร.pdf

แบบฟอร์มอื่น ๆ
-แบบฟอร์มรายงานการฝึกอบรม ดูงาน ประชุม
-แบบการขอหนังสือรับรอง.doc
-แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.pdf
-สิทธิและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
-สิทธิและสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบ่งตามบุคลากรแต่ละประเภท.pdf
-แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเลขาฯ.docx
-แบบฟอร์มเบิกค่าศึกษาบุตร.docx
-แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์.pdf
-แบบฟอร์มขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf
-แบบฟอร์มยืม-ขอสำเนา แฟ้มเอกสารประวัติบุคลากร.pdf

แบบสัญญลักษณ์ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ