ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม

ฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม


นางสุวิชา ยอดสุทธิ
นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม
cmu mail: suvicha.y@cmu.ac.th โทรศัพท์ 053-942861

 

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริการห้องพัก
cmu mail: subhattara.p@cmu.ac.th
โทร.053-942855

 

นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ

นางสาวพรทิพย์ กล้าสันเทียะ
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริการห้องประชุมและบริการส่วนหน้า
cmu mail: porntip.k@cmu.ac.th
โทร.053-942855

 

นายประหยัด แผนคง

นายประหยัด แผนคง
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: prayat.p@cmu.ac.th

 

นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า

นายจิราธิวัฒน์ ไชยช่อฟ้า
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: jeerawat.ch@cmu.ac.th

 

นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย

นางธัญญนันทน์ เสรีวัฒนาชัย
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: thunyanun.n@cmu.ac.th

 

นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก

นางสาวสุชาภัสร์ กุดนอก
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail:

 

ธนาคม ปินต๊ะโชติ

นายธนาคม ปินต๊ะโชติ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
cmu mail:

 

นางสาวดวงฤทัย มะโนคำ

นางสาวดวงฤทัย มะโนคำ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
cmu mail:

 

นายทินกร วิชัยสิงห์

นายทินกร วิชัยสิงห์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
cmu mail:

 

นางสาววัณนิดา ทิศอุ่น

นางสาววัณนิดา ทิศอุ่น
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
cmu mail:

 

นางศิริกานต์ สารขาว

นางศิริกานต์ สารขาว
แม่บ้าน
cmu mail: sirikarn.s@cmu.ac.th

 

นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก

นางฉายเพ็ญ เพ็ชรสุก
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: chaypen.p@cmu.ac.th

 

นางสาวศรีวัน เรือนสืบ

นางสาวศรีวัน เรือนสืบ
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: sriwan.r@cmu.ac.th

 

นางสมสาย ขัตินำ

นางสมสาย ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: somsai.k@cmu.ac.th

 

นางน้ำอ้อย ธัญโกศ

นางน้ำอ้อย ธัญโกศ
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: namoil.t@cmu.ac.th

 

นายสนธิชัย สง่าเจริญไพรวัน

นายสนธิชัย สง่าเจริญไพรวัน
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นายศิวกร  ศรีแก้ว

นายศิวกร ศรีแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นายวุฒิชัย  ควรอักษร

นายวุฒิชัย ควรอักษร
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นายวุฒิศักดิ์  ขัติน้ำ

นายวุฒิศักดิ์ ขัตินำ
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นางสาวไพฑูรย์ ยิ่งสินสาขา

นางสาวไพฑูรย์ ยิ่งสินสาขา
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail:

 

นางสาวขจีวรรณ สงคราม

นางสาวขจีวรรณ สงคราม
พนักงานบริการทั่วไป
cmu mail: