online degrees
คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (CMU-ITA 2023)

short courses
ประกาศเจตจำนงสุจริต
การบริหารงาน
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

short courses
แนวทางการปฏิบัติ
Do & Don't