KM การเรียนรู้องค์กร

การจัดการองค์ความรู้ สำหรับเผยแพร่เพื่อพัฒนาองค์กร และการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

All about KM
(Knowledge Management)

ประเภทของความรู้ (Knowledge) แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

 • Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของบุคคล เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ปฏิภาณของแต่ละคนในการที่จะทำความเข้าใจกับงานหรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งความรู้ประเภทนี้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบนามธรรม
 • Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่แสดงออกมาในรูปแบบทฤษฏี คำนิยาม คำอธิบาย เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในหนังสือ เอกสาร ตำรา เว็บไซด์ หรือคู่มือต่างๆ ที่สามารถที่จะเข้าถึง หรือเรียนรู้ได้ สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านวิธีการต่างๆ ได้ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบรูปธรรม

องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้

 • คน คนหรือบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดในการนำเนินการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เพราะคนเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุด และคนคือผู้ที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
 • เทคโนโลยี เปรียบเสมือนอีก 1 มือของคน ที่เป็นตัวช่วยการค้นหา แลกเปลี่ยน ที่สำคัญคือสามารถจัดเก็บข้อมูล ทำให้คนสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างง่าย แถมยังรวดเร็วขึ้นอีกด้วย
 • กระบวนการความรู้ คือการบริหารจัดการในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดการองค์ความรู้ โดยในทุกๆส่วน จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล รวมไปถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

KM (Knowledge Management) ช่วยแก้ปัญหาอะไรในองค์กรได้บ้าง

 • เมื่อไรที่องค์กรมีการลาออกของบุคลากรหรือการเกษียณของบุคลากร งานของตำแหน่งนั้นๆ มักจะมีปัญหา
 • เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถที่จะจัดการ หรือไม่สามารถที่จะหาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นได้
 • บุคลากรบางคนมีความรู้มาก แต่คนอื่นๆ กลับไม่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ หรือสอบถาม
 • ไม่มีการต่อยอดความรู้ในองค์กร อันเนื่องมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ
 • เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล บางครั้งไม่พบข้อมูล หรืออาจจะพบแต่กลับเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย
 • ความรู้ต่างๆในองค์กรมีมาก แต่ไม่มีความสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

Knowledge Management ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้
การจัดการองค์ความรู้ เปรียบเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรและสิ่งที่อยู่ในองค์กร กล่าวคือ การจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้คือ

 • บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับงาน
 • บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน
 • บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร
 • บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร

Activities

ภาพกิจกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรหลักของ
UNISERV
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรหลักของ
UNISERV
กิจกรรม KM ของฝ่ายบริการวิชาการ
ประจำสัปดาห์
กิจกรรม KM ของฝ่ายบริการวิชาการ
ประจำสัปดาห์
กิจกรรม KM ของฝ่ายบริการวิชาการ
ประจำสัปดาห์
การประชุมคณะกรรมการ KM
การประชุมคณะกรรมการ KM
การประชุมคณะกรรมการ KM
การประชุมคณะกรรมการ KM
การประชุมคณะกรรมการ KM
การประชุมคณะกรรมการ KM

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

KM คืออะไร ?

KM คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้