KM การเรียนรู้องค์กร

การจัดการองค์ความรู้ สำหรับเผยแพร่เพื่อพัฒนาองค์กร และการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

All about KM
(Knowledge Management)

ประเภทของความรู้ (Knowledge) แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

 • Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของบุคคล เช่น ประสบการณ์ ทักษะ ปฏิภาณของแต่ละคนในการที่จะทำความเข้าใจกับงานหรือข้อมูลต่างๆ ซึ่งความรู้ประเภทนี้ไม่ได้แสดงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบนามธรรม
 • Explicit Knowledge คือ ความรู้ที่แสดงออกมาในรูปแบบทฤษฏี คำนิยาม คำอธิบาย เป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในหนังสือ เอกสาร ตำรา เว็บไซด์ หรือคู่มือต่างๆ ที่สามารถที่จะเข้าถึง หรือเรียนรู้ได้ สามารถที่จะถ่ายทอดผ่านวิธีการต่างๆ ได้ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้แบบรูปธรรม

องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้

 • คน คนหรือบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดในการนำเนินการจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เพราะคนเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญที่สุด และคนคือผู้ที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
 • เทคโนโลยี เปรียบเสมือนอีก 1 มือของคน ที่เป็นตัวช่วยการค้นหา แลกเปลี่ยน ที่สำคัญคือสามารถจัดเก็บข้อมูล ทำให้คนสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างง่าย แถมยังรวดเร็วขึ้นอีกด้วย
 • กระบวนการความรู้ คือการบริหารจัดการในทุกๆ ขั้นตอนของการจัดการองค์ความรู้ โดยในทุกๆส่วน จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล รวมไปถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

KM (Knowledge Management) ช่วยแก้ปัญหาอะไรในองค์กรได้บ้าง

 • เมื่อไรที่องค์กรมีการลาออกของบุคลากรหรือการเกษียณของบุคลากร งานของตำแหน่งนั้นๆ มักจะมีปัญหา
 • เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถที่จะจัดการ หรือไม่สามารถที่จะหาผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนั้นได้
 • บุคลากรบางคนมีความรู้มาก แต่คนอื่นๆ กลับไม่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู้ หรือสอบถาม
 • ไม่มีการต่อยอดความรู้ในองค์กร อันเนื่องมาจากการขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ
 • เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล บางครั้งไม่พบข้อมูล หรืออาจจะพบแต่กลับเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย
 • ความรู้ต่างๆในองค์กรมีมาก แต่ไม่มีความสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

Knowledge Management ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้
การจัดการองค์ความรู้ เปรียบเหมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กรและสิ่งที่อยู่ในองค์กร กล่าวคือ การจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้คือ

 • บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับงาน
 • บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน
 • บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร
 • บรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความผูกพันในองค์กร

Activities

กิจกรรม

KM การใช้งานระบบ WebApp Hostel System
KM ระบบ HR-Portal และระเบียบการจัดซื้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรหลักของ
UNISERV
กิจกรรม KM ของฝ่ายบริการวิชาการ
ประจำสัปดาห์
การประชุมคณะกรรมการ KM

Q&A

คำถามที่พบบ่อย

KM คืออะไร ?

KM คือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้