ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือน
ประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ
วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน


ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ
บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ
ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พันธกิจ

1. การบริการวิชาการแก่สังคม
2. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. สนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการ
    ให้บริการวิชาการ
4. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์

ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม
    ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

ค่านิยม : UNISERV

UNI = Unity   ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม
S = Service Mind    การให้บริการด้วยจิตบริการ
E = Excellent          การให้บริการวิชาการด้วยความเป็นเลิศ
R = Responsibility  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
V = Values to Customers การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่า
                                        แก่ลูกค้า

 

สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและ
    ภายนอก
2. จัดอบรม ประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
    เอกชน
3. เป็นหน่วยติดต่อประสานงานบริการวิชาการรับใช้สังคม
4. เป็นศูนย์กลางรองรับการบริการห้องพัก ห้องประชุมของ
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่