สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

5-เมษายน-2564
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ วิทยากรโดย 1) อาจารย์ เดชนะ สิโรรส ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ IT องค์กรและอดีตที่ปรึกษาสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน หมอยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะความรู้ความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 23 คน ข่าวโดย : ฝ่ายบริการวิชาการ