ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่๑/๒๕๖๐

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)
รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ ก.พ.เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับ ณ ห้องทองกวาว ๑ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

Download ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา (Zip file)


ภาพกิจกรรม