ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่2/2560

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 2/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีคุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงานคณะกรรมกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

Download ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงอำลา (Zip file)


ภาพกิจกรรม