ข่าวดี!!!! สำหรับพี่น้องข้าราชการใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่


  สารจากเลขาธิการ กพ.

          
VDO แนะนำโครงการ สปชต.
ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

 
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com