รุ่นที่ 1/2559 (รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
พัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวรพีพร มณีพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญสำนักงาน กพ.
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา


รุ่นที่ 6/2559 (รุ่นที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ
สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา


รุ่นที่ 9/2559 (รุ่นที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
พัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา


รุ่นที่11 /2559 (รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา


รุ่นที่15 /2559 (รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณชุติมา หาญเผชิญ
ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่17 /2559 (รุ่นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณรพีพร มณีพงษ์ นักทรัพยากรบุคคล
เชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
คุณศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่19 /2559 (รุ่นที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

โดยได้รับเกียรติจากคุณวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ
อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการพัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการ
ผู้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559รุ่นที่22 /2559 (รุ่นที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากร
บุคคลเชียวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา คุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่25 /2559 (รุ่นที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากร
บุคคลเชียวชาญ สำนักงาน ก.พ.เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ธนำวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา


รุ่นที่26 /2559 (รุ่นที่ 10 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากร
บุคคลเชียวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่28 /2559 (รุ่นที่ 11 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทหญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ธนำวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ
อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม
และกิจการพิเศษ และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่29 /2559 (รุ่นที่ 12 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผอ.สถาบัน
ข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด
พร้อมด้วย คุณกฤษณ์ ธนำวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมารุ่นที่30 /2559 (รุ่นที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
โดยได้รับเกียรติจากคุณปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ นักทรัพยากร
บุคคลเชียวชาญ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
และอิหม่ามมุสตอฟา หะซัน ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี
กล่าวต้อนรับข้าราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา