ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (ROC)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University
239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200ติดต่อสอบถามTel.053-942865
E-mail: