1. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
 
ดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2561
 


  2. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
  ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  3. ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานมหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่

  4. ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงาน
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  5. คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัย
  เชียงใหม่

  6. การจัดซื้อจัดจ้าง
  7. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
    7.1 คู่มืองานส่งเสริมการเรียนรู้
    7.2 คู่มือปฏิบัติงานวิจัยที่ปรึกษา
    7.3 คู่มือจัดอบรมหลักสูตรต่างประเทศ
    7.4 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
    7.5 คู่มืองานบริหารทั่วไป
    7.6 คู่มืองานโสตฯ ซ่อมบำรุง