คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร


            ประธานกรรมการบริหาร

รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
Associate Professor Rien Loveemongkol
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

            กรรมการ

 

นางอรกานต์  ไชยยา
Head of UNISERV Academic & Research Section Mrs.Orakarn Chaiya
นางอรกานต์ ไชยยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย โทร 053-942875
รับผิดชอบงานงานส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกอบรม สัมมนาและ MICE
งานวิจัยและที่ปรึกษา งานพัฒนาหลักสูตร และโครงการพิเศษ

 

นางสุวิชา ยอดสุทธิ

Head Of UNISERV Hostel & Seminar Section
Mrs. Suvicha Yodsutti
นางสุวิชา ยอดสุทธิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม โทร 053-942861
รับผิดชอบงานบริการห้องพัก งานบริการห้องประชุม และต้อนรับส่วนหน้า
ด้านบริการจัดห้องประชุมจัดเลี้ยง

 

นางสาวชินารมย์ วรรณวงศ์

Head Of Business Development Section
Miss Wararat Wannawongs
นางสาววรารัตน์ วรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โทร 053-942857

รับผิดชอบงาน วิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ส่วนกลางสำนักบริการวิชาการ
งานประกันคุณภาพ งานติดตามและรายงานผลปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

            เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

นางอรกานต์  ไชยยา
Mrs.Orakarn Chaiya
นางอรกานต์ ไชยยา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
โทร 053-942858