สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

หลักสูตรการอบรม

ดาวน์โหลดไฟล์

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์
หลักสูตรการอาชีวศึกษา2565 ดาวน์โหลด
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำปี2565 ดาวน์โหลด
Public2565-course-leaflet ดาวน์โหลด
OfficeSyndrome ดาวน์โหลด
Bowing ดาวน์โหลด
มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมการระบบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ดาวน์โหลด
อบรมภาษีที่ดิน ดาวน์โหลด