ประวัติความเป็นมา

       

 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center : UNISERV CMU)
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการนำทรัพยากรด้านกำลังคนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาของแต่ละคณะ สถาบัน รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ
ที่มีอยู่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ โดยสำนักบริการวิชาการมีบทบาทเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานการบริการวิชาการ ระหว่าง นักวิชาการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ผลักดันและ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมบริการวิชาการ กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน2549 สำนักบริการวิชาการได้หลอมรวมองค์กร กับสถานบริการวิชาการนานาชาติ (InternationalCenter)
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2549 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2549 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทุกด้านและการบริหารงาน
ของสำนักบริการวิชาการมีคณะกรรมการอำนวยการ ประจำสำนักบริการวิชาการเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักบริการวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้นำองค์กรบริหารจัดการให้สำนักบริการวิชาการ ดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

          เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2551 ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551 ทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยได้มี ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนงานวิชาการ
และส่วนงานอื่น ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกเป็นส่วนงานวิชาการ
ประกอบด้วยคณะและวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบประสาทปริญญา และให้ส่วนงานอื่นมีสำนักบริการวิชาการซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับ
คณะ มีคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารตามภารกิจของสำนักบริการ
วิชาการ ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและ มีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการป็นผู้นำองค์กร ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ในการบริหารจัดการให้สำนักบริการวิชาการดำเนินกิจการให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย