คณะกรรมการอำนวยการ


ประธานคณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
รักษาการแทนรองอธิการบดี ประธานกรรมการอำนวยการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.บุญทา ชัยเลิศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณพัลลภ แซ่จิว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณนพพร พิชา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
sate.s@cmu.ac.th

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักบริการวิชาการ