สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูที่จะให้บริการวิชาการและนำวิชาการออกสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ประสานงานและให้บริการวิชาการแก่สังคม  (University Social Responsibility)
2. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainability)
3. สร้างความร่วมมือบริการวิชาการเพื่อไปสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
4. พัฒนาทักษะของบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก  Disruptive Society

อัตลักษณ์

ประสานงานบริการวิชาการ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างความเป็นสากล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
   
1.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยผ่าน SEP for SDGx by CMU BCG Platform
    1.2 จัดทำวารสาร USR ของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์และบุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
    1.3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำ Corporate Social Responsibility - CSR
2. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้
    2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแสวงหารายได้
    2.2 สนับสนุนการบริการห้องพักห้องประชุมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับสถาบัน การศึกษาต่างประเทศ
   
3.1 เป็นศูนย์ประสานงานนักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ในลักษณะ One Stop Service ให้กับคณะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ
    3.2 นำองค์ความรู้และวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ  เพื่อยกระดับความเป็นสากล

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มุ่งมั่นพัฒนาการบริการวิชาการ และนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ค่านิยม : UNISERV

U = Unity                 ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว
N = Networking       เครือข่าย
I  = Innovation         คิดใหม่
S = Sustainability    สร้างความยั่งยืน
E = Engagement     เคียงข้างกับสังคม
R = Responsibility   รับผิดชอบต่อองค์กร
V = Values to Community สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

วิสัยทัศน์

 เป็นหน่วยประสานงานด้านการบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก  ในการนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
2. ให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร (Reskill and Upskill)