สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูที่จะให้บริการวิชาการและนำวิชาการออกสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

 • First in Mind @2026 (เป็นศูนย์ประสานงานด้านบริการวิชาการ)
 • TQC 300 

 

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจให้ความรู้แก่สังคม
2. ดำเนินการสนับสนุนพันธกิจการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
3. หารายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย
4. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

อัตลักษณ์

Professional Knowledge Provider

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
   
1.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยผ่าน SEP for SDGx by CMU BCG Platform
    1.2 จัดทำวารสาร USR ของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์และบุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
    1.3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำ Corporate Social Responsibility - CSR
2. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้
    2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแสวงหารายได้
    2.2 สนับสนุนการบริการห้องพักห้องประชุมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มุ่งมั่นพัฒนาการบริการวิชาการ และนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

ค่านิยม : UNISERV

E-CMU

       Excellence Knowledge Service     การให้บริการด้านวิชาการที่เป็นเลิศ
       Collaboration                                 เครือข่ายความร่วมมือ
       Money                                           คุ้มค่า คุ้มทุน
       Unity                                             สามัคคี
 

วัฒนธรรมองค์กร

    ร่วมด้วยช่วยกัน

 

สมรรถนะหลัก

 • เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก  ในการนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 • ให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร (Reskill and Upskill)

 

ยุทธศาสตร์

สร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 

กลยุทธ์

 • การปรับองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน 3Rs(Revise Rebrand Renovate)
 • ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุก

 

ผลิตภัณฑ์

* บริการวิชาการ

 • In-house Training                       จัดอบรมสำหรับองค์กร
 • Public Training                           จัดอบรมหัวข้อตามกระแสนิยม
 • Consultant and Evaluation        ที่ปรึกษาและประเมินผล
 • USR                                          บริการวิชาการรับใช้สังคม
 • Organizer                                  บริการจัดการงานของมหาวิทยาลัย

* บริการห้องประชุม 5ห้อง

 • MICE VENUE                           บริการห้องประชุม Meeting / Exhibitions
  • Live Streaming บริการถ่ายทอดสด
  • Conference On-site & Online / Hybrid
  • Catering           บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่