วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูที่จะให้บริการวิชาการและนำวิชาการออกสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

 • สำนักบริการวิชาการ : ประตูสู่การให้บริการด้วยความรู้อย่างมืออาชีพ
  UNISERV : Exclusive Knowledge Solution Gateway

 

เป้าหมายของวิสัยทัศน์

 • ระบบบริหารคุณภาพขององค์กร ISO 9001 : 2015

 

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจให้ความรู้แก่สังคม
2. ดำเนินการสนับสนุนพันธกิจการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมและศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัย
3. หารายได้ที่พึ่งพาตนเองได้และจัดสรรให้มหาวิทยาลัย
4. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

อัตลักษณ์

Professional Knowledge Provider

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
   
1.1 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยผ่าน SEP for SDGx by CMU BCG Platform
    1.2 จัดทำวารสาร USR ของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์และบุคลากรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
    1.3 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการทำ Corporate Social Responsibility - CSR
2. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้
    2.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการแสวงหารายได้
    2.2 สนับสนุนการบริการห้องพักห้องประชุมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มุ่งมั่นพัฒนาการบริการวิชาการ และนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 

ค่านิยม : UNISERV

E-CMU

       Excellence Knowledge Service     การให้บริการด้านวิชาการที่เป็นเลิศ
       Collaboration                                 เครือข่ายความร่วมมือ
       Money                                           คุ้มค่า คุ้มทุน
       Unity                                             สามัคคี
 

วัฒนธรรมองค์กร

    UNISERV 4S หัวใจของการให้บริการขององค์กร

 • S - Smile  เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและพร้อมส่งต่อความสุข
 • S - Service บริการด้วยใจ บูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในฐานะประตูสู่สังคม
 • S - Sustainability เบิกบานอิ่มใจ ด้วยความรักที่มีต่อ เพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ และสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
 • S - Smart ทำงานด้วยความเฉียบแหลม ล้ำสมัย มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
   

 

สมรรถนะหลัก

 • เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก  ในการนำองค์ความรู้ออกไปสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 • ให้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร (Reskill and Upskill)

 

ยุทธศาสตร์

สร้างมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

 

กลยุทธ์

 • การปรับองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน 3Rs(Revise Rebrand Renovate)
 • ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุก

 

ผลิตภัณฑ์

* บริการวิชาการ

 • In-house Training                       จัดอบรมสำหรับองค์กร
 • Public Training                           จัดอบรมหัวข้อตามกระแสนิยม
 • Consultant and Evaluation        ที่ปรึกษาและประเมินผล
 • USR                                          บริการวิชาการรับใช้สังคม
 • Organizer                                  บริการจัดการงานของมหาวิทยาลัย

* บริการห้องประชุม 5ห้อง

 • MICE VENUE                           บริการห้องประชุม Meeting / Exhibitions
  • Live Streaming บริการถ่ายทอดสด
  • Conference On-site & Online / Hybrid
  • Catering           บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่