สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปรียบเสมือนประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะให้บริการวิชาการและนำ วิชาการออกสู่ชุมชนด้วยคุณภาพและบริการที่เป็นมาตรฐาน

พันธกิจ

1. บริการวิชาการแก่สังคมและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
2. บริการห้องพัก ห้องประชุม 
3. บริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

อัตลักษณ์

ผู้ให้บริการวิชาการด้วยจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
2. เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ
3. เพื่อสนับสนุนด้านห้องพัก ห้องประชุม ในด้านการให้บริการวิชาการ
4. เพื่อบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเองได้

ปณิธาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาการ บริการวิชาการ ให้มีมาตรฐานบริการด้วยไมตรีจิตสร้างความ ประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

ค่านิยม : UNISERV

UNI = Unity   ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว การทำงานเป็นทีม
S = Service Mind    การให้บริการด้วยจิตบริการ
E = Excellent          การให้บริการวิชาการด้วยความเป็นเลิศ
R = Responsibility  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
V = Values to Customers การส่งมอบการบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า

วิสัยทัศน์

 เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการบริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

1. เป็นหน่วยประสานงานด้านบริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
2. จัดอบรม ประชุมสัมมนาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. บริการห้องพัก ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่