คณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ


ประธานคณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
sate.s@cmu.ac.th

คณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ

นางสุวิชา ยอดสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายบริการห้องพักและห้องประชุม
053-942861
suvicha.y@cmu.ac.th
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
053-942874
rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารประจำสำนักบริการวิชาการ

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ
053-942857
krith.k@cmu.ac.th