นำร่องถนนและลานจอดรถ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยวัสดุก่อสร้างถนนช่วยซับน้ำและลดโลกร้อน แบบ Negative Carbon

15-กันยายน-2566
uniserv cmu

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 Kick Off Meeting “CMU Green Road” โดยมี ท่านรองอธิการบดี รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี ผศ.ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ รศ.ดร. เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล ร่วมด้วยตัวแทนจากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอแผนฯ โดย รศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมวิจัย บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) เพื่อนำร่องถนนและลานจอดรถ ด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้วยวัสดุก่อสร้างถนนช่วยซับน้ำและลดโลกร้อน แบบ Negative Carbon ณ ถนนและลานจอดรถด้านหน้าสำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดแล้วเสร็จ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การก่อสร้างถนนนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ ภายในสิ้นปี 2566 นี้